Statut MTS Piast

STATUT 

Stowarzyszenia Miejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina

 

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 1. Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie:
  1. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.127.857 z późn. zm.),
  2. Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.),
  3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  4. niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu MTS „Piast”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skawina.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać człon­kiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pomocy rodziców małoletnich członków. Do prowa­dzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

§ 7

 1. Godłem Stowarzyszenia jest emblemat składający się z tarczy w kolorze żółto-niebieskim w otoczce szafirowej. W środkowej części godła pod wizerunkiem sokoła w locie umieszczono skrót nazwy MTS Piast, a nad sokołem znajduje się korona z herbu Miasta Skawina.
 2. Barwy Stowarzyszenia stanowią kolory żółty i szafirowy.
 3. Znaczek organizacyjny Stowarzyszenia stanowi tarcza z godłem Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnej z zatwierdzonym przez Zarząd wzorem.
 5. Nazwa, barwy i godło korzystają z ochrony prawnej.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie sportu na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 2. Szkolenie zawodników uprawiających sport.
 3. Uczestniczenie w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przestrzegania zasad sportowej rywalizacji.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z organami samorządowymi Miasta i Gminy Skawina poprzez:

 1. Organizowanie sekcji sportowych.
 2. Organizowanie imprez sportowych oraz stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
 3. Organizowanie szkoleń i kursów na potrzeby rozwoju sportu.
 4. Tworzenie i właściwa eksploatacja oraz udostępnianie bazy sportowej i sprzętu sportowego. 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych
  2.  wspierających
  3.  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, któ­ra złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i praw­na deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji ce­lów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podsta­wie uchwały Zarządu podjętej nie później, niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 7. Małoletni do lat 16 mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że członkowie w wieku do 16 nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz nie mają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Zgłaszania propozycji i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
 2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
 3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statuto­wych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członko­wie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożo­nej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
   • naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postano­wień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków prawa członkowskie ukaranego pozostają zawieszone.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1.  Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w gło­sowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwa­nia kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.
 3. W razie rezygnacji wszystkich członków Zarządu – zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które wybiera nowy Zarząd pełniący obowiązki do końca kadencji. Do czasu wybrania nowego Zarządu, dotychczasowi jego członkowie pełnią obowiązki.
 4. W razie rezygnacji wszystkich członków Komisji Rewizyjnej – zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które wybiera nową Komisję Rewizyjną pełniącą obowiązki do końca kadencji. Do czasu wybrania nowej Komisji Rewizyjnej, dotychczasowi jej członkowie pełnią obowiązki. 

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwy­kłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stano­wią inaczej.

§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku w II kwartale, jako sprawozdawcze i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego ter­minie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ter­minem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, to zwo­łuje się zebranie w drugim terminie nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane.

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. zatwierdzanie programów działania Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał dotyczących nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kom­petencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera: prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i udzielanie informacji członkom wspierającym,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał o tworzeniu i likwidacji sekcji sportowych zgodnie z zatwierdzonymi programami działania Stowarzyszenia,
  9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  11. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  12. wyróżnianie i karanie członków Stowarzyszenia.
  13. Organizacja działalności gospodarczej
 2. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność prezesa lub wiceprezesa.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybiera­nego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jed­nak niż 4 razy w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalno­ści Stowarzyszenia i Zarządu.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Za­rządowi.
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego lub ich bezczynności.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary.

§ 26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być przyznawane wyróżnienia, nagrody i premie pieniężne.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i premii określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 27

 1. W razie naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo wymierzyć następujące kary dyscyplinarne:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. wykluczenia z listy członków.
 2.  Od kary przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie ukarania ma charakter ostateczny.

Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze spon­soringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. wpływy z transferów zawodników,
  5. dochody z działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

Rozdział VII
Działalność gospodarcza

§ 29

 1. Stowarzyszenie może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. pozostałej działalności związanej ze sportem,
  2. wynajmu ruchomości i nieruchomości,
  3. działalności stadionów i innych obiektów sportowych,
  4. działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej,
  5. działalności rekreacyjnej,
  6. sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego,
  7. sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,
  8. przewozu osób,
  9. wypożyczania sprzętu sportowego,
  10. działalności wydawniczej,
  11. reklamy i sponsoringu,
  12. działalności związanej z organizacją szkoleń i konferencji,
  13. usług reabilitacyjno-medycznych,
  14. Magazynowania i przechowywania towarów,
  15. Usług parkingowych,
  16. Wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi,
  17. Wynajmu wolnej przestrzeni,
  18. Działalności usługowej wspomagającej transport lądowy,
  19. Działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
  20. Działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach,
  21. Sprzątania obiektów,
  22. Niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych,
  23. Specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych,
  24. Pozostałego sprzątania,
  25. Działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  26. Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  27. Ruchomych placówek gastronomicznych,
  28. Pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  29. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  30. Pozostałych pozaszkolnych formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
  31. Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizownych sklepach,
  32. Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

Rozdział VIII
Sposób reprezentacji

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach ma­jątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy człon­ków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.